Warunki handlowe

 WARUNKI HANDLOWE

1. Zakres obowiązywania

(1) Nasze oferty, usługi oraz dostawy następują wyłącznie w oparciu o poniższe Ogólne Warunki Zawierania Umów w ich wersji obowiązującej na dzień złożenia zamówienia.

(2) Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży mebli i pozostałych produktów (zwanych dalej „produktami”), które my, Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga, Ul. Frysztacka 138, 43-400 Cieszyn, NIP: PL 5482432780 (zwani dalej „my” lub „sklep.mazzivo.pl”) zawieramy z naszymi Klientami (w dalszej części zwani „Klient”)

2. Rejestracja i wyrejestrowanie / Kontakt

(1) Towary i usługi świadczone przez sklep.mazzivo.pl mogą nabywać tylko uprzednio zarejestrowani Klienci. Rejestracja jest nieodpłatna i w każdej chwili możliwa do wypowiedzenia. Rejestracja w sklep.mazzivo.pl  nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań.

(2) Wyrejestrowanie następuje bez zbędnych formalności poprzez nasz formularz kontaktowy dostępny na stronie (http://www.mazzivo.pl) lub pisemnie na adres

Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga
Ul. Frysztacka 138
43-400 Cieszyn
NIP: PL 5482432780
 

3. Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem zawieranej umowy są produkty marki mazzivo przedstawione na stronie internetowej www.sklep.mazzivo.pl. Produkty wykonywane są dopiero po złożeniu zamówienia przez Klienta, po uwzględnionej i potwierdzonej specyfikacji wg której produkt ma być wykonany. Finalny odcień produktu może się różnić od koloru przedstawionego na zdjęciach. Zdjęcia zamieszczone w karcie produktu przedstawiają przykładowy kolor i wybarwienie mebli.

(2) Klient może wybierać towary z asortymentu dostępnego na naszej stronie internetowej i za pomocą okna funkcyjnego „zamów” gromadzić je w wirtualnym koszyku. Zdjęcia zamieszczone w karcie produktu przedstawiają przykładowy kolor i wybarwienie mebli. Kliknięcie okna „zamknij zamówienie” równoznaczne jest z wiążącym zamówieniem produktów znajdujących się w wirtualnym koszyku. Z zastrzeżeniem skorzystania z prawa do rezygnacji z zamówienia zawartego w punkcie 12 niniejszych warunków (w przypadku zamówień konsumentów), od momentu przyjęcia zamówienia lub też jego odrzucenia przez sklep.mazzivo.pl, zamówienie jest dla Klienta wiążące. Zamówienie traci jednakże moc wiążącą, jeśli w terminie 2 tygodni od złożenia zamówienia nie zostanie ono potwierdzone przez sklep.mazzivo.pl w formie E- maila bądź poprzez dostawę zamówionego produktu (patrz punkt 5).

(3) Przed wysłaniem zamówienia Klient ma każdorazowo wgląd do swych danych osobowych i może przed zawarciem umowy dokonywać ich weryfikacji. Jednakże zamówienie może zostać złożone i przyjęte do realizacji tylko w przypadku, jeśli Klient przy zgłoszeniu w sklep.mazzivo.pl zaakceptował niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów stawiając haczyk w polu: „TAK, akceptuję Ogólne Warunki Zawierania Umów oraz ochrony danych osobowych ustalone przez sklep.mazzivo.pl”.

(4) sklep.mazzivo.pl zapisuje tekst umowy z Klientem i wysyła mu pocztą mailową automatyczne potwierdzenie odbioru wraz z danymi dotyczącymi zamówienia. Za pomocą okna funkcyjnego „drukuj” Klient może wydrukować E- mail. Wgląd do uprzednich zamówień Klient uzyskuje klikając w zakładkę „ Moje konto”.

(5) Automatyczne potwierdzenie odbioru dokumentuje jedynie, że zamówienie Klienta zostało przez sklep.mazzivo.pl odebrane i nie stanowi jeszcze przyjęcia zamówienia.

(6) Umowa zostaje zawarta dopiero poprzez złożenie oświadczenia o jej przyjęciu przez sklep.mazzivo.pl (przyjęcie zamówienia), co następuje drogą osobnego E- Maila lub poprzez dostarczenie zamówionego produktu.

(7) W  przypadku dostaw na rynek niemiecki i austriacki zawarcie umowy ma miejsce wyłącznie w języku niemieckim.

4. Dostawa, dostępność towaru

(1) Meble marki mazzivo wykonywane są na zamówienie klienta. Oferta ma więc charakter usługi. Meble wykonane na życzenie klienta nie podlegają zwrotowi. Meble z oferty OUTLET znajdujące się w fizycznym asortymencie sklepu (nadstany magazynowe, modele poekspozycyjne) zakupywane są po wcześniejszym zapoznaniu się Klienta ze stanem faktycznym produktu. Meble z oferty OUTLET również nie podlegają zwrotowi.

>(2) Najpóźniej w momencie przyjęcia zamówienia sklep.mazzivo.pl informuje Klienta o maksymalnym okresie realizacji zamówienia. sklep.mazzivo.pl ma prawo dostarczyć towar przed upływem maksymalnego okresu realizacji zamówienia.

(3) W umowach ze swoimi dostawcami sklep.mazzivo.pl zabezpieczyło, iż na odpowiednie zlecenie sklep.mazzivo.pl produkty te zostaną przez nich wyprodukowane w jak najkrótszym czasie. Jeśli w pojedynczych przypadkach zamówiony produkt jest przez dłuższy okres czasu niedostępny, wówczas  sklep.mazzivo.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta i, jeśli chodzi tu o produkt już zapłacony, zwróci Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot ceny zapłaconego z góry zamówionego produktu czyni umowę bezprzedmiotową. Natomiast dla sklep.mazzivo.pl umowa pozostaje wiążąca, o ile ono samo ponosi odpowiedzialność za to, iż zamówiony produkt nie może zostać dostarczony.

(4) Jeśli zamówiony przez Klienta produkt jest tylko chwilowo niedostępny i w związku z tym należy oczekiwać znacznego przekroczenia maksymalnego terminu dostawy dłuższego niż 4 tygodnie, wówczas sklep.mazzivo.pl niezwłocznie poinformuje o tym Klienta. W takim przypadku Klient może, niezależnie od przysługującemu mu prawa do rezygnacji z zamówienia zawartego w punkcie 12, odwołać swoje zamówienie.

(5) W przypadku towarów nieodpowiednich do wysyłki przesyłką pocztową ( w szczególności meble) dostawa następuje przy udziale spedycji. Wobec powyższego sklep.mazzivo.pl lub spedycja pracująca na zlecenie sklep.mazzivo.pl skontaktuje się z Klientem najpóźniej w trzeci dzień roboczy poprzedzający możliwą dostawę celem uzgodnienia dokładnego terminu dostawy. Bezpośrednio przed dostarczeniem towaru spedytor  ponownie kontaktuje się z Klientem i informuje go o orientacyjnej godzinie swego przybycia. Spedytor transportuje produkty do pierwszych drzwi Klienta i nie ma obowiązku transportowania produktów w dalszej drodze do lokalu Klienta (klatka schodowa, ogród, mieszkanie). Zarówno spedytor jak i sklep.mazzivo.pl nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zdarzeń następujących na skutek wnoszenia produktów za pierwszymi drzwiami Klienta.

5. Zastrzeżenie prawa własności

Do momentu uiszczenia pełnej kwoty sprzedaży dostarczone produkty pozostają własnością
sklep.mazzivo.pl

6. Ceny i koszty dostawy

(1) Wszystkie ceny podane na stronie internetowej sklep.mazzivo.pl zawierają ustawowy podatek VAT.

(2) Wysokość kosztów dostawy podawana jest Klientowi każdorazowo na podstawie indywidualnej kalkulacji uwzględniającej ilość i gabaryty przesyłek oraz miejsce dostawy i koszty te ponosi Klient. Poza w/w kosztami dostawy towaru nie naliczamy żadnych kosztów dodatkowych, a więc ceł, podatków i opłat. Ponieważ gabaryty i charakterystyka naszych produktów  nie pozwala na podanie stałych kosztów dostawy, są one ustalane indywidualnie do każdego zamówienia w zależności od uwarunkowań logistycznych dostawy i ceny publikowane przez sklep.mazzivo.pl nie odnoszą się w żaden sposób do transportu zamawianych produktów, a jedynie do ich wartości nominalnej. 

(3) Dostawa produktów następuje poprzez spedycję działającą na zlecenie sklep.mazzivo.pl Jeżeli dostawa towaru nie jest możliwa - z uwagi na to, iż zamówione produkty nie mieszczą się w drzwiach wejściowych czy na klatce schodowej lub ze względu na wskazanie przez Klienta niewłaściwych danych teleadresowych lub nieobecność odbiorcy pod podanym adresem dostawy - koszty niedoszłej do skutku dostawy ponosi Klient.  W przypadku, gdy sklep.mazzivo.pl lub klient są zmuszeni do przeadresowania dostawy w trakcie jej trwania, na skutek błędu Klienta przy wprowadzaniu danych teleadresowych, czy wprowadzanych z inicjatywy Klienta zmian adresu dostawy, wszelkie powstałe z tego tytułu dodatkowe koszty ponosi Klient.

7. Warunki płatności

(1) Klient może dokonać zapłaty w formie przedpłaty-przelewu bankowego.

Jeśli umowa sprzedaży nie dojdzie do skutku, wówczas sklep.mazzivo.pl zwróci Klientowi niezwłocznie zapłaconą cenę sprzedaży.

(2) Zasadniczo przedpłata-przelew bankowy winien zostać dokonany przez Klienta dopiero po poinformowaniu go o terminie dostawy a nie wcześniej.

(3) sklep.mazzivo.pl oferuje również możliwość zapłaty w gotówce przy odbiorze towaru w siedzibie sklep.mazzivo.pl lub za pobraniem kurierskim, jednak tylko w przypadku, gdy taką formę płatności ustalono pisemnie z Klientem.

8. Odpowiedzialność za wady

(1) sklep.mazzivo.pl odpowiada za wady fizyczne rzeczy zgodnie z ustawowo obowiązującymi przepisami. Odszkodowania Klient może dochodzić jedynie w ramach  regulacji w sprawach odpowiedzialności cywilnej zawartej w punkcie 9, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie rozszerzają odpowiedzialności sklep.mazzivo.pl. Szczegółowe zasady gwarancji produktów mazzivo stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.

(2) Na warunkach określonych w dokumencie gwarancji, załączonym do każdego produktu,  obowiązek gwarancji na produkty dostarczone przedsiębiorcom przez sklep.mazzivo.pl wynosi 12 miesięcy od daty dostawy.

(3) W przypadku wymiany lub zwrotu zakupionego produktu i przed dostarczeniem nowego, Klient jest zobowiązany do odesłania pierwotnie dostarczonego produktu w oryginalnym opakowaniu w niezmienionym stanie technicznym na adres sklep.mazzivo.pl przez spedycję wskazaną przez sklep.mazzivo.pl. Koszty przesyłki zwrotnej ponosi sklep.mazzivo.pl.

9. Odpowiedzialność

(1) W przypadku odpowiedzialności cywilnej na zasadzie winy (wynikającej np. z gwarancji czy ustawy o odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wadliwością produktu) sklep.mazzivo.pl odpowiada w stopniu nieograniczonym. Podobnie ma to miejsce jeśli osoba poszkodowana poniosła uszczerbek na zdrowiu czy życiu.

(2) Poza tym sklep.mazzivo.pl ponosi odpowiedzialność jedynie w przypadku zamierzonego działania na szkodę bądź rażącego niedbalstwa. Niniejsze ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również dla przedstawicieli ustawowych, pracowników i podwykonawców firmy Mazzivo.

(3) O ile naruszony został obowiązek, którego dotrzymanie ma szczególne znaczenie dla wypełnienia umowy (błąd kardynalny), sklep.mazzivo.pl odpowiada również za szkody wynikające z lekkiego niedbalstwa. W tym przypadku jednak sklep.mazzivo.pl nie odpowiada za bezpośrednie lub niemożliwe do przewidzenia szkody, za dalsze szkody powstałe jako następstwo wady jak również za nieosiągnięty zysk.

(4) Lite drewno to naturalny surowiec. Gwarancja, którą są objęte produkty z litego drewna nie dotyczy naturalnych pęknięć oraz zmian objętości drewna powstałych w skutek jego pracy związanej ze zmianami temperatury oraz wilgotności otoczenia. Sęki, twardziel, przebarwienia, różnice w  wybarwieniu poszczególnych elementów to cechy charakterystyczne naturalnego surowca i nie podlegają one reklamacji.

(5) Ze względu na właściwości drewna wymienione w pkt (4), blaty oraz fronty wykonane z litego drewna nie są objęte gwarancją w zakresie zmian ich objętości oraz pęknięć, które są naturalnym efektem użytkowania litego drewna w środowisku o cyklicznie zmiennej wartości wilgotności, temperatury i naświetlenia

10. Wyłączenie odpowiedzialności za obce linki

sklep.mazzivo.pl oświadcza stanowczo, że nie ma żadnego wpływu na formę i treści stron internetowych, które znajdują się jako linki-odsyłacze na stronie sklep.mazzivo.pl. Wobec powyższego dystansujemy się stanowczo od wszelkich treści zawartych na obcych linkach i nie przywłaszczamy sobie ich zawartości. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zamieszczonych linków oraz treści stron, do których linki odsyłają.

11. Prawa do zdjęć fotograficznych

Wszystkie prawa do zdjęć fotograficznych posiadaMazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga lub nasi licencjodawcy. Upublicznianie i powielanie w jakiejkolwiek formie wszelkiego materiału fotograficznego oraz tekstów zawartych na naszej stronie bez wyraźnej zgody właściciela jest zabronione.

12. Prawo konsumenta do zwrotu towaru i wypowiedzenia umowy

Jeśli Klient jest konsumentem, czyli „osobą fizyczną dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, posiada on prawo do odstąpienia od umowy.

(1) Prawo do odstąpienia od umowy.

Klient może bez podania przyczyn zrezygnować ze złożonego zamówienia zachowując 14-dniowy okres wypowiedzenia oraz pisemną formę rezygnacji (list, faks, E- mail, formularz kontaktowy). Okres wypowiedzenia  liczony jest począwszy od dnia otrzymania wypowiedzenia w formie pisemnej, jednakże nie wcześniej, niż przed dostarczeniem zamówionego towaru odbiorcy ( w przypadku dostawy realizowanej w kilku etapach –  przed dostarczeniem pierwszej części zamówienia) oraz nie wcześniej, niż przed spełnieniem naszych obowiązków informacyjnych wynikających z ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów.
Procedura zwrotu zamówionego towaru przebiega w sklep.mazzivo.pl w sposób następujący:
Po otrzymaniu pisemnej rezygnacji z zamówienia sklep.mazzivo.pl czeka na zaaranżowanine przesyłki zwrotnej towaru i po otrzymaniu towaru informuje Klienta o dalszych krokach. Produkty, które zostały odesłane na własną rękę, bez wcześniejszego poinformowania sklep.mazzivo.pl i bez uzyskania aprobaty takiego działania, nie będą przyjmowane.

Pisemną rezygnację z zamówienia należy kierować na adres:

Mazzivo konzept + gestaltung Przemysław Mitręga
Ul. Frysztacka 138
43-400 Cieszyn
NIP: PL 5482432780

Tel.: +48 503 030 629

Alternatywnie mogą Państwo skontaktować się z nami pocztą elektroniczną pod info@mazzivo.pl lub poprzez formularz kontaktowy na naszej stronie internetowej www.mazzivo.pl

(2) Skutki rezygnacji z zamówienia
W przypadku skutecznej rezygnacji z zamówienia zwrotowi podlegają wszystkie odebrane przez obydwie strony świadczenia i ewentualne pożytki (np. odsetki). Jeżeli otrzymane usługi lub produkt Klient nie jest w stanie zwrócić w całości, lecz tylko w części albo w stanie uszkodzonym, wówczas jest on zobowiązany do odszkodowania w wysokości odpowiadającej proporcjonalnie wartości niezwróconych usług lub produktów.

Rzeczy nadające się do wysyłki przesyłką pocztową mogą zostać wysłane tą drogą na naszą odpowiedzialność.
Klient ponosi koszty przesyłki zwrotnej w następujących przypadkach: jeśli dostarczony towar jest zgodny z zamówionym, jeśli koszt przesyłki zwrotnej nie przekracza kwoty 160 zł lub, w przypadku kwoty wyższej, jeśli w momencie złożenia rezygnacji z zamówienia nie dokonał on, w całości lub częściowo, zapłaty za towar.
W pozostałych przypadkach zwrot zamówionego towaru nie pociąga za sobą żadnych kosztów. Rzeczy wysoko-gabarytowe  zostaną odebrane w domu Klienta.
Obowiązek zwrotu ceny sprzedaży musi zostać dopełniony w terminie 30 dni od dnia złożenia rezygnacji z zamówienia. Bieg terminu rezygnacji rozpoczyna się dla Klienta od momentu wysłania przez niego oświadczenia o rezygnacji albo odesłania towaru, dla sklep.mazzivo.pl z chwilą jego otrzymania.

(3) Szczególne wskazówki
Niniejsze prawo do rezygnacji z zamówienia nie dotyczy:

- produktów wykonanych na życzenie Klienta i według sporządzonych przez niego specyfikacji

- produktów, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta

- produktów, które ze względu na ich budowę i cechy zewnętrzne (wykończenie powierzchni) zostały

- produktów uszkodzonych lub zmodyfikowanych przez Klienta

wyłączone z tego prawa, w szczególności dotyczy to produktów wybarwionych na żądany przez Klienta kolor.

13. Wskazówki do przetwarzania danych

(1) W ramach zawieranych umów sprzedaży sklep.mazzivo.pl pobiera od Klientów ich dane osobowe. sklep.mazzivo.pl stosuje się do wszelkich regulacji prawnych dotyczących posługiwania się zbiorami danych osobowych i ich przetwarzania oraz ochrony prywatności przewidzianych zarówno prawem polskim, jak i prawem wspólnotowym.

14. Postanowienia końcowe

(1) W stosunku do umów zawieranych pomiędzy Klientami i sklep.mazzivo.pl ma zastosowanie prawo Rzeczpospolitej Polski z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o Umowach Międzynarodowej Sprzedaży Towarów z dnia 11 kwietnia 1980 [Konwencja Wiedeńska].

(2) Sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umowy pomiędzy Klientem i  sklep.mazzivo.pl jest sąd, w którego obszarze właściwości znajduje się siedziba sklep.mazzivo.pl 

 

Załączniki:

1. Zasady gwarancji:

 

I. KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna oraz gwarancja są ważne tylko z dowodem zakupu.
 
II. ZASADY UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI MEBLI

Dla prawidłowego funkcjonowania i przedłużenia żywotności zakupionych przez Państwa mebli prosimy o przestrzeganie poniższych zasad:

1. Meble należy użytkować zgodnie z ich przeznaczeniem, ze względu na własne bezpieczeństwo nie należy używać ich w zastępstwie innego sprzętu, np. jako podestów lub drabiny.

2. Mebli drewnianych nie należy wystawiać na bezpośrednie oddziaływanie promieni słonecznych, wilgoci i wysokiej temperatury. Należy je przechowywać i użytkować w pomieszczeniach zamkniętych. Optymalne warunki otoczenia, w którym się znajdują to:

a) wilgotność powietrza ok  60% (± 5%)

b) stała temperatura ok 20o C (± 4o C)

2. Aby zachować stabilność mebli, należy ustawiać je na wypoziomowanej powierzchni, w taki sposób aby wszystkie nogi miały kontakt z podłożem (jest to ważne zwłaszcza w meblach wysokich takich jak szafy i regały oraz meblach poddawanych obciążeniu jak łózka i krzesła).

3. Meble z litego drewna nie mogą stać w pobliżu aktywnych źródeł ciepła (min 70 cm) takich jak kominki, piecyki, kaloryfery czy nagrzewnice.

4. Należy unikać kontaktu z ostrymi przedmiotami,  może to spowodować zarysowania lub uszkodzenia mebli.

5. Zmiany barwy drewna pod wpływem promieni UV są procesem naturalnym i nie do uniknięcia, dlatego
meble powinny być chronione przed bezpośrednim działaniem światła słonecznego.

6. Powierzchnię drewna należy chronić przed wodą, alkoholem i innymi aktywnymi chemicznie cieczami, po ich rozlaniu zaleca się natychmiastowe wytarcie do sucha powierzchni mebli.

7. Drewno jest wrażliwe na nagłe zmiany temperatury, pozostawienie gorącego naczynia na jego powierzchni może doprowadzić do przebarwień, dlatego zaleca się stosowanie podkładek izolujących.

8. Nie należy używać środków do czyszczenia zawierających substancje ścierające lub rozpuszczalniki, nadmierny kontakt z wilgocią, lub używanie preparatów innych niż przeznaczone do naturalnie wykończonego drewna może spowodować odbarwienia powierzchni. W zależności od rodzaju wykończenia powierzchni mebli, przy ich konserwacji należy stosować się do poniższych zasad:

a) Drewno surowe.
Meble z drewna surowego najlepiej czyścić na sucho omiatając je lub odkurzając. W razie silnego zabrudzenia można użyć środka do czyszczenia drewna surowego, pamiętając jednak aby nie dopuścić do nasiąknięcia drewna preparatem. Jeżeli zabrudzenie powstało na skutek kontaktu z substancją silnie barwiącą lub penetrującą, można je usunąć zeszlifowując delikatnym papierem ściernym (o granulacji nie mniejszej niż 180).
Drobne zarysowania lub zadrapania (w zależności od formy, wielkości i rodzaju) można usunąć delikatnie namaczając uszkodzone miejsce czystą wodą, co spowoduje napęcznienie drewna i zasklepienie rysy. Głębsze uszkodzenia można usuwać również delikatnym papierem ściernym.

b)  Drewno woskowane
Woskowa powłoka drewna chroni je przed zabrudzeniami, umiarkowaną wilgocią i kurzem, nadając jednocześnie naturalny, jedwabisty połysk oraz szlachetną, atłasową fakturę w dotyku. Wykończone w ten sposób meble najlepiej przecierać delikatnie na sucho albo lekko zwilżoną bawełnianą lub flanelową ściereczką i zaraz potem przetrzeć do sucha. Należy pamiętać, że drewno nie lubi wody, dlatego można też użyć preparatu  z naturalnym woskiem pszczelim do konserwacji drewna woskowanego. Przy konserwacji drewna woskowanego nie należy używać szorstkich ścierek, ani materiałów o właściwościach ściernych (np. mikrofibry), drewno woskowane narażone na intensywne lub długotrwałe pocieranie może odbarwić się. Użycie detergentów doprowadzi do degradacji powłoki wykończeniowej, która będzie się odbarwiać i schodzić przy nawet delikatnym pocieraniu. W żadnym wypadku nie należy dopuścić do zalania powierzchni cieczami. W razie powstania plam lub niewielkich rys czy uszkodzeń, należy przeszlifować je delikatnym papierem ściernym (granulacja nie mniejsza niż 180), a następnie przeszlifowane miejsca ponownie zabezpieczyć woskiem.

c) Drewno olejowane
Impregnacja drewna olejem lnianym znana i stosowana była już w starożytności. Jest to najbardziej naturalny sposób zabezpieczenia drewna przed wilgocią i kurzem. Olej lniany w naturalny sposób wchłania się w drewno przywracając jego naturalne barwy utracone podczas suszenia oraz wzmacniając i eksponując rysunek drewna wynikający z jego naturalnej struktury. Olejowane drewno oferuje delikatny naturalny połysk oraz ciepłą fakturę w dotyku. Powierzchnie olejowane najlepiej czyścić omiatając je lub odkurzając. Do przecierania najlepiej używać włókniny polerskiej lub szorstkiej gąbki. Raz na kilka miesięcy można przetrzeć powierzchnię delikatnie natłuszczoną gąbką. Silne zabrudzenia można usunąć włóknina polerską lub natłuszczoną gąbką, natomiast miejsca, w których powstały rysy, uszkodzenia lub plamy wnikające w głąb  drewna należy zeszlifować delikatnym papierem ściernym (granulacja nie mniejsza niż 180), a następnie ponownie zaolejować przy użyciu gąbki.

Zalecamy raz na dwa do trzech lat odświeżenie powłoki zabezpieczającej meble. Bezproblemowo można wykonać taki zabieg w warunkach domowych stosując się do poleceń sprzedawcy.

Niektóre preparaty używane do konserwacji drewna w kontakcie z niektórymi tworzywami mogą samoistnie się zapalić, dlatego ważne jest aby gąbki lub tkaniny użyte do konserwacji mebli po zakończeniu czynności dobrze wypłukać pod bieżącą wodą i wyrzucić obficie zamoczone. Przede wszystkim należy stosować się zasad bezpieczeństwa przy użytkowaniu taki preparatów, które powinny znajdować się na ich opakowaniu.

9. Drewno jest materiałem palnym, więc za wszelką cenę należy unikać jego kontaktu z otwartym ogniem i żarzącymi się materiałami (zapalony papieros, grzałki w różnego rodzaju piecykach).

10. Naturalnie wykończone drewno oddycha, więc konieczne jest jak najszybsze rozpakowanie mebli z opakowań foliowych. Meble pozostawione w opakowaniach na dłuższy czas niż 2-3 dni w zależności od temperatury otoczenia mogą przebarwić się lub wydzielać nieprzyjemny zapach.

11. Naturalne preparaty stosowane przez nas do wykańczania drewna nie zawierają żadnych utwardzaczy, więc w ciągu kilku dni od rozpakowania mogą odbarwiać przedmioty, a zwłaszcza tkaniny pozostawione w bezpośrednim kontakcie z powierzchnią mebli.

12. Meble w znacznej większości posiadają ostre, twarde krawędzie, więc zalecamy ostrożność przy ich użytkowaniu, zwłaszcza mając na względzie dzieci uczące się chodzić.

13. Meble przygotowane do samodzielnego montażu należy montować zgodnie z instrukcją montażu do nich dedykowaną. Instrukcje montażu dostępne są na stronach internetowych gwaranta.

III. WARUNKI GWARANCJI

1. Karta gwarancyjna jest dokumentem gwarancyjnym w rozumieniu art. 13 ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176) i dotyczy jedynie sprzedaży produktów na rzecz Konsumentów.

2. Gwarancja obejmuje produkty zakupione i użytkowane na terenie Polski.

3. Karta Gwarancyjna jest ważna po okazaniu dowodu zakupu oraz gdy jest podpisana przez Kupującego na dowód przyjęcia i zaakceptowania warunków w niej zawartych. Nieprawidłowo lub niekompletnie wypełniona karta jest nieważna.

4. Gwarant zapewnia dobrą jakość i prawidłowe funkcjonowanie mebli, na które wydana jest niniejsza Gwarancja na zasadach i warunkach w niej określonych.

5. Gwarancja obejmuje wyłącznie produkty zakupione u gwaranta lub podmiotów autoryzowanych przez gwaranta do sprzedaży jego produktów.

6. Termin gwarancji wynosi 24 m-ce od daty sprzedaży mebli, pod warunkiem ich właściwego zmontowania i ustawienia oraz przy zachowaniu prawidłowych zasad użytkowania, zgodnie z ich przeznaczeniem.

7. Odpowiedzialność gwaranta dotyczy wyłącznie wad powstałych z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej, które nie mogły zostać dostrzeżone przez Konsumenta przy odbiorze towaru (tzw. wad ukrytych.

8. Gwarancją nie są objęte:

a) uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowego bądź nieostrożnego przewozu i przenoszenia mebli (tylko w przypadku gdy klient organizuje samodzielnie transport mebli) oraz montażu, jak również wynikłe po sprzedaży ze zdarzeń losowych i innych okoliczności,
b) uszkodzenia powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem mebli, niewłaściwego przechowywania i konserwacji mebli,
c) uszkodzenia wynikłe z montażu w inny sposób niż określony w instrukcji montażu (dotyczy tylko produktów do samodzielnego montażu),
d) uszkodzenia wynikłe z naprawy lub przeróbki mebli wykonanej przez, albo na zlecenie klienta,
e) odbarwienia lub zmiany faktury dotyku spowodowanych niestosowaniem się do zaleceń zawartych w niniejszej karcie,
f)  naturalne pęknięcia oraz zmiany objętości drewna powstałe w skutek jego pracy związanej ze zmianami temperatury, wilgotności otoczenia oraz procesami starzenia się drewna.
g) ze względu na właściwości drewna wymienione w powyższym punkcie, blaty oraz fronty wykonane z litego drewna nie są objęte gwarancją w zakresie zmian ich objętości oraz pęknięć, które są naturalnym efektem użytkowania litego drewna w środowisku o cyklicznie zmiennej wartości wilgotności, temperatury i naświetlenia.

9. Za wadę nie uznaje się:

a) sęki, twardziel, przebarwienia, różnice w  wybarwieniu poszczególnych elementów to cechy charakterystyczne naturalnego surowca i nie podlegają one reklamacji,
b) zmiany zachodzące w meblach, będące efektem naturalnych procesów starzenia (zmiany barwy drewna lub połysku powłoki wykończeniowej),
c) dopuszczalne różnice w odcieniu naturalnych elementów drewna, gdy zróżnicowanie odcieni wynika ze struktury i kolorystyki drewna użytego do produkcji zależnej od warunków siedliskowych drzew,
d) widoczne promienie rdzeniowe drewna, stanowiące jeden z elementów jego budowy anatomicznej
e) wady wynikające z niewłaściwego zmontowania i ustawienia produktów oraz z ich nieprawidłowego użytkowania lub niezgodnie z przeznaczeniem.

9. Reklamacje z tytułu wad objętych gwarancją klient zgłasza w punkcie sprzedaży, w którym dokonał zakupu, niezwłocznie po ich ujawnieniu, jednak nie później niż w ciągu 14 dni.

10. Sprzedawca przekazuje zgłoszoną reklamację niezwłocznie w formie pisemnej, faxem lub e-mail do Gwaranta, o ile w ramach umowy z Gwarantem nie może ich załatwić we własnym zakresie.

11. Gwarant przystąpi do czynności reklamacyjnych w terminie do 14 dni od daty otrzymania od Sprzedawcy zgłoszenia reklamacyjnego.